Třídy jsou heterogenní - věkově smíšené od 3 do 7 let, s možností umístění sourozenců a kamarádů spolu ve třídě. Přínos heterogenního složení třídy naleznete níže.


 Třída SLUNÍČKA

S DĚTMI PRACUJÍ, věnují se a pečují:

         

vedoucí učitelka : Jana Dětská, Mgr.

Paní učitelka: Eva Borýsková

 

Paní kuchařka: Kateřina Kofroňová

Školnice: Lucie Kaufmannová

Paní uklizečka: Kateřina Davidová

 

 

Třída HVĚZDIČKY

S DĚTMI PRACUJÍ, věnují se a pečují:

     Paní učitelka: Kateřina Kuběnová

Paní učitelka: Anna Lukáčová, Bc.

 

Paní kuchařka: Kateřina Kofroňová

Školnice: Lucie Kaufmannová

Paní uklizečka: Kateřina Davidová

VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY – PŘÍNOS

 • Méně problémové zapojení nového dítěte do skupiny při jeho adaptaci
 • Zvýšení sebevědomí a odpovědnosti starších dětí ve vztahu k mladším, neboť si uvědomují svoji vyspělost
 • Snazší a smysluplnější rozvíjení činností nejmladších dětí, neboť starší jsou jim inspirací více než učitelka
 • Jedináčci mají příležitost získat sociální zkušenosti, neboť mohou najít své místo v náhradní „skupině sourozenců"
 • Základy přátelství
 • Přirozený rozvoj spontánních aktivit v důsledku vzájemného ovlivňování her mladších a starších dětí. Nabídka her je tak širší a prožitek z ní hlubší
 • Vztahy mezi dětmi jsou přátelské, vstřícné, vyskytuje se méně projevů agresivity
 • Příznivý vliv i na sourozenecké vztahy
 • Rychlejší vývoj pasivního a aktivního slovníku i gramatické stránky řeči u dětí od 3 let
 • Bohatost a pestrost sociálního prostředí v mateřské škole má vliv na rozvoj schopnosti empatie, smyslového vnímání, koordinace pohybů, tvořivosti a fantazie
 • Vytváření celkové příznivé atmosféry ve třídě a klimatu školy
 • Možnost soužití dětí sobě blízkých bez ohledu na věkový rozdíl
 • Přirozená nápodoba dětí starších a vyspělejších
 • Ochrana a pomoc mladším
 • Rozvoj tvořivosti a flexibility učitelky

Tato zjištění jsou zřejmá z každodenního pozorování dětí, z jejich vyprávění, zážitků, dialogů, z diagnostiky výtvarných projevů, z výsledků konstruktivních her, z obsahu her a jejich úrovně, z rolí při napodobivých hrách.